Pomoc

Organizacja materiału językowego
Materiał językowy przedstawiony na Szkolnej platformie językowej odpowiada podziałowi na rozdziały i tematy zawarte w podręczniku JEZYK NIEMIECKI ¬¬– Kompendium tematyczne dla poziomu A2¬ B1.

Wykonywanie ćwiczeń
Zawarty w Kompendium materiał językowy uczeń utrwala w oparciu o różne typy interaktywnych ćwiczeń językowych. Intuicyjny interfejs pozwala uczniowi skoncentrować się na pracy z materiałem językowym. Dla ułatwienia, po najechaniu myszką na pole polecenia wyświetla się informacja, w jaki sposób należy wykonać polecenie. Podobnie, po najechaniu myszką na przyciski wyświetla się informacja o ich funkcji.

Nawigacja pomiędzy rozdziałami
Aby wybrać ćwiczenia z określonego rozdziału podręcznika, należy kliknąć na roletę z danym tematem Znajdującej się w centralnej części ekranu.
Po wybraniu rozdziału rozwinie się menu z tytułami poszczególnych zestawów ćwiczeniowych. Kliknięcie na wybrany tytuł spowoduje przejście do zestawów ćwiczeń (Wähle eine Übung aus).
strzałka w górę rozwija roletę z tytułami rozdziałów.
strzałka w lewo służy do wyświetlenia zawartości poprzedniego ekranu.

Przyciski nawigacyjne pomiędzy ćwiczaniami
Do poruszania się pomiędzy ćwiczeniami służą następujące przyciski nawigacyjne:
strzałka w lewo – powrót na poprzedni ekran,
Tytuł zestawu – przejście na ekran ze spisem ćwiczeń w danym zestawie,
strzałka w prawo – przejście do następnego ćwiczenia,

Przyciski narzędziowe
F5– odświeża ekran po wykonaniu ćwiczenia.
F11– służy do przejścia do widoku pełnego ekranu i odwrotnie.
Eintragen – wprowadza wpisaną odpowiedź we właściwe miejsce w ćwiczeniu.
Zurück – przywraca poprzedni ekran lub poprzedni zestaw ćwiczeń.
Löschen – kasuje ostatnią odpowiedź.
Neu starten – umożliwia wykonanie zadania od początku.
Prüfen – pokazuje w procentach, jaka część zadania została rozwiązana poprawnie. Wartość ta zależy od: liczby rozwiązań wymaganych w zadaniu, korzystania lub niekorzystania z podpowiedzi (Tipp), stopnia trudności ćwiczenia i ilości prób podjętych, by je rozwiązać. Kliknięcie na Prüfen, zanim zadanie zostanie do końca rozwiązane, spowoduje utratę punktów procentowych. Stąd możliwość uzyskania w skrajnych przypadkach wartości ujemnej.
Richtige Lösung – pokazuje poprawne rozwiązanie zadania.
Tipp – podpowiada rozwiązanie zadania.
Zeig den ganzen Text – wyświetla na ekranie cały wpisany tekst.
Zeig nur den letzten Teil des Textes – wyświetla na ekranie ostatnią część wpisywanego tekstu.